Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Z uwagi na brakującą liczbę ławników sądowych – zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających celem uzupełnienia listy ławników:

- dla Sądu Okręgowego w Tarnowie (sprawy z zakresu prawa pracy) – 6 osób

- dla Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej (sprawy rodzinne) – 2 osoby.

(art. 168 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz. U. 2019.52 ze zm.)

 

Zgodnie ze stanowiskiem Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie zapotrzebowanie na ławników wg gmin przedstawia się następująco:

 

Rada Miasta/Gminy

Sąd Okręgowy w Tarnowie

 

sprawy z zakresu prawa pracy

Sąd Rejonowy

w Dąbrowie Tarnowskiej

 

sprawy rodzinne

Miasto Tarnów

6 osób

-

Miasto Dąbrowa Tarnowska

-

2 osoby

 

 

Kalendarz naboru na ławników sądowych w ramach wyborów uzupełniających obejmuje okresy:

- do dnia 30 kwietnia 2020r. uprawnione podmioty (z wyłączeniem prezesów sądów) mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników,

- najpóźniej w czerwcu 2020r. odbywają się wybory ławników,

- do dnia 10 lipca 2020r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 usp,

- do dnia 14 sierpnia 2020r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników oraz wydaje legitymację.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia - Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693. ( Wzór do pobrania )

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018r. poz. 1000 i 1544),), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji - jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.

- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Zgodnie z:

- art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa

- art. 162 § 7a usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

- z art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Rady gmin dokonują wyboru ławników najpóźniej w czerwcu 2020 r.

Rejestr zmian dla: Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d