Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO) informuje się, że przetwarzanie danych osobowych

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbywa się na podstawie art. 6, 7 i 9 RODO  w celu wykonywania przypisanych sądowi rejonowemu zadań ustawowych szczegółowo

określonych w przepisach prawnych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, które mają zastosowanie do działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej jako sądu

powszechnego - jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jakuba Bojki nr 2.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej: Inspektor Ochrony Danych – Edyta Płaneta, ul. Jakuba Bojki nr 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – telefon: 14-64-44-217, e-mail: e_planeta@dabrowatar.sr.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a, c, e, art. 7 oraz art. 9 ust. 2 lit. f,g  RODO

W związku z zadaniami ustawowymi realizowanymi przez sąd rejonowy, określonymi w  przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 j.t. ze zm.), oraz ustaw dziedzinowych w szczególności:

 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 • ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy,
 • ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a) organy publiczne, instytucje  oraz inne podmioty upoważnione do dostępu lub otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub   wyrażonej udzielonej przez Panią/Pana zgody;

b) podmioty, którym Administrator powierzy/udostępni dane osobowe na podstawie umów oraz dostawcy innych usług przetwarzający dane w imieniu Administratora.

5. Okres przetwarzania danych osobowych dotyczących postępowań sądowych reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 991), a także hasła kwalifikacyjnego określonego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).

6. Osobie, której dane dotyczą, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, przysługują następujące prawa:

 1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania;

 1. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 2. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych - w sprawie naruszenia przepisów RODO. 

 1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dla realizacji określonych spraw w celu wykonania przypisanych sądowi rejonowemu zadań ustawowych szczegółowo określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej jako sądu powszechnego - jednostki organizacyjnej wymiaru sprawiedliwości - jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonania tych zadań. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d