Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ( zmiany ).

2020-04-14

Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ( zmiany ).

 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568) zostały wprowadzone zmiany w art. 43 la ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.– Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2020.523 j.t. z poźn. zm.)

Od dnia 31 marca 2020r. można ubiegać się o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego odnośnie kary orzeczonej w wymiarze do 1 ( jednego ) roku i 6 ( sześciu ) miesięcy (wcześniej można było się ubiegać o odbycie kary pozbawienia wolności w tym systemie jeśli kara ( lub suma kar ) pozbawienia wolności nie przekraczała 1 ( jednego ) roku ).

Bliższe informacje o odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w zakładce DOZÓR ELEKTRONICZNY.

Rejestr zmian dla: Kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ( zmiany ).

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Opublikował:
Maciej Janikowski
Dokument z dnia:
2020-04-14
Publikacja w dniu:
2020-04-14
Opis zmiany:
b/d