III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący Wydziału:
SSR Zbigniew Lis

Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - Bożena Siepiora

33-200 Dąbrowa Tarnowska,
ul. J. Bojki 2, pok. 110

14 64 44110


Przyjmowanie stron:
Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

Przewodniczący wydziału przyjmuje strony we wtorki w godzinach 9.00 - 13.30

 

Właściwość rzeczowa:

 1. W postępowaniu procesowym:
  • alimenty (zasądzenie, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
  • ustalenie pochodzenia dziecka (ojcostwa, macierzyństwa),
  • zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
  • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, 
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • rozwiązanie przysposobienia.
 2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:
  • przysposobienie,
  • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
  • zmiana zawartego w wyroku orzekającym rozwód lub separację orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania,
  • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
  • ustanowienie opieki nad małoletnim,
  • ustanowienie kuratora dla małoletniego,
  • odebranie dziecka,
  • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
  • umieszczenie małoletniego w pieczy zastępczej,
  • uregulowanie, zmianę, zakazanie, wykonanie kontaktów z małoletnim.
 3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym pełnoletnich:
  • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
  • ustanowienie opieki prawnej nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
  • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
  • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
  • nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę lub innych należności do rąk drugiego małżonka,
  • ustanowienie kuratora np. dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, niepełnosprawnej,
  • umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym lub domu pomocy społecznej bez zgody,
  • zezwolenie na wykonanie zabiegu medycznego.
 4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:
  • demoralizacja,
  • popełnienie czynu karalnego.

Opłaty:

 • obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego -  5 % wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 30 zł),
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa - 200 zł,
 • unieważnienie uznania dziecka - 200 zł,
 • ustanowienie rozdzielczości majątkowej - 200 zł,
 • rozwiązanie przysposobienia - 200 zł,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa - 100 zł,
 • zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dot. władzy rodzicielskiej - 100 zł,
 • skarga na czynności komornika - 100 zł,
 • zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego - 100 zł,
 • ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego - 40 zł,
 • inne sprawy nieprocesowe - 40 zł,
 • udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego (chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie) – 40 zł,
 • udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego (chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie) – 100 zł,
 • opłata kancelaryjna za odpis dokumentu - 6 zł za każdą rozpoczętą stronę,
 • opłata kancelaryjna za kserokopię dokumentu  - 1 zł za każdą stronę.Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d