I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału:
SSR Maria Bem-Flasińska

Sekretariat Wydziału:
Kierownik Sekretariatu - Jolanta Micek

33-200 Dąbrowa Tarnowska,
ul. J. Bojki 2, pok. 118

14 64 44 118


Przyjmowanie stron:
Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

Przewodniczący wydziału przyjmuje strony we wtorki w godzinach 9.00 - 13.30

 

Właściwość rzeczowa :

W I Wydziale Cywilnym rozpoznawane są w I instancji sprawy cywilne w tym :

  1.  sprawy o prawa majątkowe w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000,00 zł,  z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości Sądu Okręgowego- (  art. 16  kpc)   podlegające  rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym  w tym między innymi sprawy o : opróżnienie lokalu mieszkalnego, opróżnienie  lokalu użytkowego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem , ochronę posiadania, odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania , zwolnienie zajętego przedmiotu spod  egzekucji, ,pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności  , uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, wstąpienie w stosunek najmu, odszkodowania za szkodę na osobie, o zapłatę zadośćuczynienia bezpodstawne wzbogacenie , o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów, sprawy o zapłatę rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym
  2. sprawy z zakresu prawa spadkowego w tym o : stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza, złożenie wykazu inwentarza
  3. inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym w tym o : podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści  aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw
  4. sprawy egzekucyjne : ze skargi na czynność komornika   , w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem, w przedmiocie egzekucji sądowej  , o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym , o wyjawienie majątku, w przedmiocie nadzoru sądu nad egzekucją z nieruchomości, o egzekucję przez zarząd przymusowy, przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
  5. inne sprawy cywilne w szczególności : o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów, ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu, o udzielenie zabezpieczenia, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach z zakresu prawa cywilnego, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych, dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy, o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego przedmiotu świadczenia,  o zezwolenie na wydanie z depozytu sądowego

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-09
Publikacja w dniu:
2017-05-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
b/d