Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej -  Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 01-02-2019 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23-09-2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • na stronie częściowo brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • część udostępnionej treści nie została przystosowana do zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany PDF), gdyż zostały zamieszczone w formie załączników, pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji  w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany);

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • deklarację sporządzono dnia: 22 września 2020 r.
 • deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: koordynator ds. dostępności dla sądów  powszechnych apelacji krakowskiej - Krzysztof Wentrych,  e-mail: koordynator.dostepnosci@krakow.sa.gov.pl, nr telefonu: 12 417 54 23,

 

Pozostałe dane kontaktowe:

 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • adres: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Jakuba Bojki nr 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
 • e-mail: administracja@dabrowatar.sr.gov.pl
 • nr telefonu: 14 64 44 217

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Ogólny opis działalności Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej:

Siedziba Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej znajduje się pod adresem: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jakuba Bojki nr 2.

Struktura organizacyjna oraz właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej –

https://www.dabrowatar.sr.gov.pl/podstawa-prawna,m,m1,201

 

 

Dostępność architektoniczna:

 

Dostępność architektoniczna budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Jakuba Bojki nr 2

 • przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy i podjazdy). Jedyny wyjątek stanowi korytarz na I piętrze (2 poziomy) lecz jest wyposażony w rampę podjazdową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • instalacja urządzeń i zastosowanie środków technicznych oraz rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń (ramy podjazdowe, windy dla osób niepełnosprawnych), z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w budynku,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna - główna, oraz tablice kierunkowe), jak również w sposób głosowy (pracownicy ochrony oraz pracownicy BOI),
 • zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Warunkiem wejścia na teren budynku osoby z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprzęż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy,
 • osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (komunikaty głosowe, oznaczenia dróg i wyjść ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową, zasady postępowania na wypadek ewakuacji),
 • bezpośrednio przy budynku sądowym brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej – miejsce takie znajduje się na parkingu publicznym znajdującym się w odległości ok. 10 m od głównego wejścia do budynku sądowego,
 • w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, lecz w razie potrzeby np. podczas rozprawy sądowej osoba niedosłysząca ma możliwość korzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidzących lub słabo widzących.